IVF

Chasing Dreams

Immuneffektorcelleassosiert nevrotoksisitetssyndrom Etter kimær antigenreseptor T – celleterapi ved lymfom: prediktive biomarkører og kliniske utfall

Bakgrunn: CD19-rettet kimær antigenreseptor (CAR) T-celleterapi (CAR-T) har vist seg å være effektiv ved residiverende/refraktær stort b-cellelymfom (R/R lbcl). Den nevrologiske toksisiteten sett MED CAR-T, referert til som immuneffektorcelleassosiert nevrotoksisitetssyndrom (ICANS), er dårlig forstått. For å bedre belyse de kliniske egenskapene, behandlingsresultatene og korrelative biomarkører AV ICANER, vurderer vi her en enkeltsenteranalyse av ICANER etter BIL T-celleterapi I R/R LBCL.

Metoder: Pasienter (n = 45) med R/R LBCL behandlet med axicabtagene ciloleucel (aksi-kel) ble identifisert. Data om behandlingskurs, kliniske utfall og korrelative studier ble samlet inn. Pasientene ble overvåket OG gradert FOR ICANER via HENHOLDSVIS CARTOX-10-scoring og Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.03-kriterier.

Resultater: Tjuefem (56%) pasienter utviklet ICANER, hvorav 18 (72%) hadde alvorlige (CTCAE grad 3-4) ICANER. Median tid til UTVIKLING AV ICANER var 5 dager (variasjonsbredde, 3-11). Forhøyet fibrinogen (dag 0 ) før infusjon (517 mot 403 mg/dL, øvre normalgrense 438 mg/dl, p = 0,01) Og d0 laktatdehydrogenase (618 mot 506 enheter / L, ULN 618 enheter/ L, P = 0,04) ble assosiert MED ICANER. En større nedgang i fibrinogen var assosiert MED ICANER (393 vs 200, P < 0,01). UTVIKLING AV ICANER av hvilken som helst grad hadde ingen effekt på komplett remisjon (CR), progresjonsfri overlevelse (pfs) eller total overlevelse (OS). Varighet og total dose av steroidbehandling administrert FOR ICANER påvirket IKKE CR, PFS eller OS.

Konklusjoner: ICANER etter CAR-T med aksi-kel for R/R LBCL ble sett hos omtrent halvparten av pasientene, hvorav de fleste var av høy grad. I motsetning til tidligere rapporter var verken UTVIKLING av ICANER eller BEHANDLING forbundet med dårligere CR, PFS eller OS. Det nye funnet av høyt d0 fibrinogennivå kan identifisere pasienter med høyere risiko for ICANER.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.